Enter your keyword

Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα www.con-amore.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της επιχείρησης «Γεωργία Πανουτσακοπούλου Ατομική Επιχείρηση» με εμπορικό τίτλο «Con amore» που εδρεύει στην Πάτρα Αχαΐας , οδός Ακρωτηρίου 321α, ΑΦΜ:116249048, Δ.Ο.Υ: Γ΄Πατρών.

Η πρόσβαση σε αυτή και η χρήση της υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που υπερισχύουν κάθε άλλης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της «Γεωργία Πανουτσακοπούλου Ατομική Επιχείρηση» και των χρηστών-επισκεπτών της. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.con-amore.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα www.con-amore.gr της «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ατομική Επιχείρηση»  , αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό της δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις διατάξεις του Νόμου 2121/93 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων» και κατά περίπτωση από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης, η χρήσης τους για εμπορικό ή μη σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της «Γεωργία Πανουτσακοπούλου Ατομική Επιχείρηση» .

 

Μεταβολές

Η « ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ατομική Επιχείρηση» ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα  www.con-amore.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει τροποποιεί ή και να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο,τιμές και πληροφορία περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

Περιορισμός  Ευθύνης

Η « ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ατομική Επιχείρηση»  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών – επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων) στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ.).

Η « ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ατομική Επιχείρηση»  ή το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.con-amore.gr , οι υπάλληλοί τους, ή άλλοι αντιπρόσωποί τους, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν Η «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ατομική Επιχείρηση» ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.con-amore.gr είχαν ενημερωθεί, γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν αυτή την πιθανότητα.

Επίσης  δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου/ ιστοσελίδας www.con-amore.gr και οι συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ατομική Επιχείρηση» θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Για την επίλυση κάθε διαφοράς από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις πωλήσεις μέσω του διαδικτυακού τόπου/ ιστοσελίδας www.con-amore.gr αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Πατρών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το site μας συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων σας. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μέσω του site μας, χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερικούς σκοπούς και στατιστικά στοιχεία. Δεν κάνουμε αναδιανομή των δεδομένων σας σε τρίτους. Τα στοιχεία παραμένουν στους servers και στο Datacenter που είναι πλήρως compliance με το GDPR.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για τις παραγγελίες σας παραμένουν προστατευμένα και χρησιμοποιούνται μόνο για την σωστή διασφάλιση της διαδικασίας παραγγελιών μας, ενώ δεν αποθηκεύονται στο σύστημα μας στοιχεία των καρτών σας.

 

Επιστροφές

Τα προϊόντα μας (προσκλητήρια, μπομπονιέρες, κουτιά, βαπτιστικά ρούχα, βαπτιστικά παπούτσια κλπ.) σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ειδικά για εσάς, με βάση τις δικές σας επιλογές και οδηγίες. Επομένως, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για τα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για εσάς δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής καθώς είναι αδύνατον να διατεθούν σε άλλον πελάτη.
Παρά ταύτα εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει δεν εμπίπτει στην παραπάνω κατηγορία (των ειδικά σχεδιασμένων προϊόντων) και δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με το προϊόν που έχετε παραλάβει θα πρέπει εντός 5 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας, να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και να μας αποστείλετε εν συνεχεία εγγράφως το αίτημά σας για επιστροφή των προϊόντων στο e-mail : info@con-amore.gr. Θα θέλαμε όμως εκ των προτέρων να σας ενημερώσουμε, ότι το σχετικό κόστος αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων θα σας επιβαρύνει. Επιπλέον και σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και είναι σε αρίστη κατάσταση τόσο το ίδιο όσο και η συσκευασία του.
Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω η επιχείρηση μας δύναται να μην την αποδεχτεί.

Χρόνος αποστολής

 

Τα ετοιμοπαράδοτα προϊόντα θα αποστέλλονται  από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα πληρωμής τους.

Για τα υπόλοιπα προϊόντα ισχύουν τα παρακάτω:

 • Προσκλητήρια : 10 με 15 εργάσιμες ημέρες (υπολογίζεται από την ημέρα έγκρισης της μακέτας από εσάς)
 • Μπομπονιέρες : από 25 εργάσιμες  ημέρες
 • Κουτιά, λαμπάδες : από 20  εργάσιμες ημέρες
 • Βαπτιστικά ρούχα : από 25εργάσιμες  ημέρες
 • Βαπτιστικά παπούτσια : από 20 εργάσιμες  ημέρες

Ο χρόνος υπολογίζεται από την ημέρα που λαμβάνεται η πληρωμή. Τα προϊόντα μας (προσκλητήρια, μπομπονιέρες, κουτιά, βαπτιστικά ρούχα, βαπτιστικά παπούτσια κλπ.) σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ειδικά για εσάς, με βάση τις δικές σας επιλογές και οδηγίες. Επομένως, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για τα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για εσάς δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής καθώς είναι αδύνατον να διατεθούν σε άλλον πελάτη. Γι’ αυτό πριν κάνετε την παραγγελίας σας βεβαιωθείτε για την αγορά σας ή επικοινωνήστε για να σας δώσουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 • Σε περίπτωση που μετά την Επιβεβαίωση Παραγγελίας διαπιστώνεται προσωρινά έλλειψη συγκεκριμένου προϊόντος, εκπρόσωπος της Εταιρείας θα ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή και θα προτείνει, εναλλακτικά, εφ’ όσον ο καταναλωτής δεν επιθυμεί να παραλάβει το προϊόν όταν αυτό καταστεί διαθέσιμο, είτε την ακύρωση της παραγγελίας και επιστροφή του εν τω μεταξύ καταβληθέντος τιμήματος είτε την πώληση άλλου, παρόμοιου προϊόντος στην θέση του αρχικώς παραγγελθέντος.
 • Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
 • Τυχόν αποκλίσεις στην απόδοση των χρωμάτων στις φωτογραφίες των προϊόντων οφείλονται στο φωτισμό της φωτογράφισης, και στις ρυθμίσεις και προδιαγραφές της οθόνης σε σύγκριση με το εικονιζόμενο προϊόν.
 • Στις τελικές τιμές συμπεριλαμβάνονται ο νόμιμος ΦΠΑ και κάθε άλλος νόμιμος φόρος.

 

Τρόποι Πληρωμής

Η παραγγελία σας εξοφλείται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

– Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, μπορείτε να κάνετε εντός 2 εργάσιμων ημερών στον  παρακάτω λογαριασμό, σημειώνοντας οπωσδήποτε το Όνομα και Επίθετο, στο οποίο έγινε η παραγγελία (ή την Επωνυμία της Εταιρείας, αν πρόκειται για τιμολόγιο) και αποστολή της απόδειξης στο e-mail info@con-amore.gr . Μετά την πάροδο 2 ημερών η παραγγελία σας θα διαγράφεται.

 Σε περίπτωση μεταφοράς από άλλη τράπεζα τα έξοδα της τράπεζας βαρύνουν αποκλειστικά τον εντολέα.

Εθνική Τράπεζα

Αρ. λογαριασμού 54700146217

IBAN  GR7201105470000054700146217   SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA

Δικαιούχος λογαριασμού   ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

– Paypal

Σε κάθε αγορά σας από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, σας δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας μέσω PayPal.

Αντικαταβολή

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας σας. Το κόστος της αντικαταβολής είναι 2 € . Η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή αφορά τα προϊόντα των τμημάτων: χειροποίητα κοσμήματα, δώρα, γούρια, τσάντες, κ.α. Εξαιρούνται τα παρακάτω προϊόντα των τμημάτων γάμου-βάπτισης τα οποία θα εξοφλούνται είτε με κατάθεση είτε με χρήση κάρτας είτε με pay pal

Προσκλητήρια

Μπομπονιέρες

Κουτιά βάπτισης

Λαμπάδες βάπτισης

Λαμπάδες γάμου

Τρόποι Αποστολής  και χρόνοι παράδοσης

 1. Η αποστολή των προϊόντων γίνεται με την εταιρία ΕΛΤΑ courier και το  κόστος αποστολής είναι  4 € για δέματα έως 5 kg , για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση θα είναι 1,5 €.(στο καλάθι εφαρμόζεται αυτόματα το ποσό αυτό. Αν όμως η αποστολή σας ξεπερνάει τα 5 kg, θα ενημερώνεστε από την εταιρία μας για τη διαφορά και μόνο εφόσον συμφωνείτε θα γίνεται η εκτέλεσή της).  Το κόστος αντικαταβολής είναι 2 € επιπλέον.

Χρόνος παράδοσης από την courier 1-4 εργάσιμες ημέρες.

 1. Με μεταφορική εταιρία για ογκώδη δέματα. Το κόστος είναι 8 € ανά δέμα (στο καλάθι εφαρμόζεται αυτόματα το ποσό αυτό. Αν όμως η αποστολή σας περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δέματα, θα ενημερώνεστε από την εταιρία μας για τη διαφορά και μόνο εφόσον συμφωνείτε θα γίνεται η εκτέλεσή της). Ο χρόνος παράδοσης ποικίλει ανάλογα την περιοχή από 1-5 εργάσιμες ημέρες.